Nowoczesne technologie, wygodne rozwiązania, nowe możliwości.

Licznik wody

Odczyty radiowe

Obecnie codzienność, terminowość, wygoda, szybkość rozliczeń.

Uzdatnianie wody,

Dział techniczny

Parametry eksploatacyjno- technicze sieci, wodomierze, przyłącza, obsługa awarii.

Rozliczenia wody w terenie, zestaw przenośny do rozliczeń

Inkasent

Zestawy inkasent, drukarki przenośne, komputerki inkasenckie, akcesoria.

Wody opadowe, rozliczenia deszczówki

Deszczówka

Wody opadowe, powierzchnie ograniczonej retencji, rodzaje, rozliczenia.

Windows10, integracja TYTAN z innymi systemami zarządzania firmą

TYTAN SQL
a technologia

Nowoczesne narzędzia, szybka baza danych, Windows10 Compatible.

Prezentacja TYTAN na targach WOD-KAN


Targi WOD-KAN

Prezentacje systemów, premiery produktów, sprzętu rozmowy, plany działań.

Sprawozdania i analizy dla GUS


GUS w/g TERYT

Wsparcie i automatyzacja przygotowania sprawozdań, specyfika GUS wg TERYT.

Opcja split payment w TYTAN SQL


Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności, implementacja w systemach rozliczeń.

Tytan SQL a dział techniczny
i optymalne wykorzystanie

TYTAN SQL WODA - oprócz prowadzenia rozliczeń z odbiorcami jest systemem ewidencji parametrów eksploatacyjno - technicznych sieci dystrybucji wody i odbioru ścieków. Z racji niezbędności informacji technicznych dla poprawnego prowadzenia obsługi klienta są one regularnie aktualizowane przez operatorów i służą dodatkowo wsparciu służb technicznych. Dedykowane stanowisko TYTAN SQL WODA dla działu technicznego doskonale usprawnia pracę tych służb. Pracownicy  techniczni mają prosty dostęp do danych gromadzonych przez lata eksploatacji systemu WODA.

W stanadarowym programie  TYTAN SQL WODA mamy dostępne następujące funkcjonalności techniczne:
    -pełna gospodarka wodomierzowa (parametry, historia,  legalizacja, opisy własne ).  
    -obsługa zleceń wymian, przegladów, kontroli wykonania i powiadomień dla brygad       technicznych. Emisja właściwych dokumentów, wzory własne.
    -ewidencja przyłączy - gromadzenie danych o przyłączach  wodnych i                                 kanalizacyjnych.
    -ewidencja plomb wodomierzowych i gospodarka plombami.
    -ewidencja nakładek radiowych i ich parametrów w tym danych GPS.

W wielu zakładach celem usprawnienia pracy działu technicznego wdrożono GIS oraz  udostępniono szerszy zakres informacji z TYTAN SQL WODA. Został wdrożony opcjonalny moduł wymiany danych GIS czyli automatycznego przygotowania widoków SQL z danymi technicznymi zgromadzonymi w TYTAN SQL WODA. Moduł wymiany przekazuje  informacje dla systemu GIS w rozmaitych standardach oraz w uzgodnionym zakresie szczegółowości danych. Wielokrotnie integrowaliśmy rozwiązanie rozliczeniowe TYTAN SQL WODA z systemem GIS funkcjonującym już u klientów na płaszczyźnie danych czysto technicznych a niejednokrotnie również danych rozliczeniowo- księgowych zarówno ilościowych jak i finansowych.    

Moduł  e-BOK /Awarie umożliwia zgłoszenie awarii przez klienta i jej obsługę przez serwis zakładu wodociągowego czy komunalnego. Rozwiązanie to,  aktywne  w trybie 24/24 doskonale wspiera i usprawnia pracę brygady awaryjno- remontowej w sensie skuteczności jak  i organizacyjnym. Posiada funkcjonalność  powiadomień dyżurnego serwisu ( kierownika), personelu, delegację zadań do wykonania dla brygad technicznych oraz prostą i skuteczną komunikację z klientem. Moduł Awarie gromadzi również historię  awarii oraz ich obsługi.  Nie trzeba podkreślać jak przydatny jest wgląd w historię awarii dla lepszego zarządzania infastrukturą sieciową w zakładzie oraz planowania poprawnego rozwoju.

ewidencja wodomierzy i legalizacja

Odczyty radiowe
a TYTAN SQL dziś i jutro.

Odczyty Radiowe stały się obecnie codziennością i spotykamy je praktycznie w każdej firmie Wodociągowej, komunalnej jak i  Ciepłowniczej.

Warianty funkcjonalne, które obecne są spotykane  na rynku to:

Odczyt terminowy w terenie z wykorzystaniem mobilnego zestawu z anteną i gromadzenie danych na lokalnym dysku/ nośniku zestawu. W konkretnym dniu zestaw wyjeżdza w teren i dokonuję się odczytu wodomierzy przypisanych do danej trasy.
Odczyt ciagły 24/24h poprzez sieć GSM lub system koncentratorów radiowych i wysyłanie pozyskanych danych na serwer FTP.  Z tego internetowego zasobu dane są pobierane w dowolnym dniu w miarę potrzeb i mamy dostepne dane odczytowe i alarmowe wszystkich wodomierzy/ nakładek.
Odczyt centralny, terminowy poprzez sieć radiową + koncentratory danych. Nakładki przekazują odczyt wykonany na konkretny dzień, z reguły na koniec miesiąca. Dane mogą być wysłane na serwer FTP, zapisane na zasobie w sieci lokalnej jak również pobrane z koncentratora. 

W każdym z wariantów integrujemy mechanizmy odczytowe i pozyskane w ten sposób dane z wodomierzy oraz ciepłomierzy  z naszym rozwiązaniem bilingowym TYTAN SQL. Pobieramy i przetwarzamy  tak uzyskane dane poprzez moduł RADIO systemu rozliczeniowego TYTAN SQL WODA lub TYTAN SQL CIEPŁO.  Integrujemy się ze wszystkimi obecnymi standardami odczytu radiowego  a w przypadku rozwiązania nowego lub  specyficznego dostosowujemy mechanizmy po naszej stronie. 

Standardowo  powiązanie z odczytem radiowym realizujemy dwukierunkowo stosując zasadę jednej wspólnej bazy danych tak dla części rozliczeniowej czyli TYTAN SQL jak dla części terenowej - rozwiązania odczytu radiowego dostarczonego przez producenta nakładek na wodomierze. Taki reżim zdecydowanie ułatwia współpracę i ogranicza ręczne wprowadzanie danych do części terenowej oraz całkowicie eliminuje błędy identyfikacji punktu poboru. W takim procesie możemy rozróżnić dwie fazy:

1. Przygotowanie tras odczytowych ( dane odbiorców, wodomierzy, ciepłomierzy, lokalizacji ... ) w programie rozliczeniowym TYTAN SQL  celem przekazania ich do zestawu mobilnego / systemu odczytu zdalnego.  

2. Pobranie danych odczytowych pozyskanych z wodomierzy radiowych ze źródła zależnego od technologii odczytu terenowego. Może to być plik lokalny, dysk wymienny czy serwer FTP. Dalsza obróbka w tym walidacja danych następuje  w module RADIO, po czym wykonuje się  finalne rozliczenie punktu poboru wody/ciepła u  klienta już w stystemie TYTAN SQL.

Rozwiązanie jak piszemy powyżej oparte jest na zalożeniu, że działamy na jednej bazie danych czyli tej, którą wykorzystuje system rozliczeniowy. Wystarczy tylko uzupelnić informacje o nakładkach radiowych i zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie odczytów radiowych odbywa się w systemie TYTAN SQL.  Ułatwia to wdrożenie, późniejszą roboczą eksploatację  i minimalizuje nakład pracy operatorów. Podejście takie sprawdziło się u wielu naszych klientów. Zapraszamy do współpracy.

Nakładki radiowe, głowice radiowe

Inkasent - sprzęt, akcesoria
i wyposażenie

OFERUJEMY:  


Szeroki wachlarz sprzętu inkasenckiego. Sprawdzone w działaniu terenowym modele przenośnych drukarek dla inkasentów oraz wygodne, trwałe komputerki, które obecnie współpracują z drukarką bezprzewodowo w technologii Bluetooth. 

Drukarki BIXOLON i MEFA  2018, APEX4, VLINE_112 oraz zasilanie drukarek PRINTA, MEFA 12/ MEFA 2010, MEFA 2015, MEFA 2018, EXTECH, APEX4, VLINE_112, BIXOLON R400 i R410.
   - ładowarki i zasilacze
   - akumulatory 12V, 8,4V, 7,2V w wersji zewnętrznej
   - akumulatory wewnętrzne 7,2V, 7,4V wymienne i wbudowane

Komputerki DSIC DS5, M3Black, PSION G3/G4
Zasilanie do komputerków PSION, M3Black, DS5, PIDION
   - zasilacze i ładowarki, akumulatory głównego zasilania
   - baterie i akumulatory backupowe
   - stacje dokujące

Pokrowce na komputerki PSION MX, PSION PRO G1- G3, PIDION, DS5, M3Black.

Folie ochronne na ekrany wyświetlaczy LCD

Specjalistyczne torby inkasenckie do zestawów z drukarkami- MEFA, APEX, BIXOLON, VLINE  

Papier termiczny wysokiej jakości do drukarek o trwałości zapisu do 5 lat do drukarek MEFA, EXTECH, APEX4, VLINE,  BIXOLON. Papier wysyłamy praktycznie w dniu zamówienia.

Drukarka inkasencka BIXOLON R410

Wody opadowe
a  ograniczona retencja 

Okres beztroskiego promowania przestrzeni betonowych i powiększania ich powierzchni już raczej się zakończył. Przyszedł czas na refleksję, stawianie granic i odbudowę odpowiedzialności za ekologię w tym zasobów wodnych. Wyzwania klimatyczne, środowiskowe i ekonomiczne, przed którymi stanęły tereny zurbanizowane XXI wieku wymagają zdecydowanej zmiany podejścia do planowania przestrzeni retencji w tym ogólnie pojętej zieleni. Wymagają one nowych rozwiązań prawnych i technicznych, aby właściwie dbać i doceniać wartość eko usług zintegrowanych w pojęciu miejskiej zieleni. Pojawia się potrzeba zasygnalizowania wagi w gospodarowaniu wodą deszczową bo od niej wszystko się zaczyna. Za brak retencji należy płacić.

Dla Zakładów Wodociągowych, Komunalnych oraz instytucji gminnych i miejskich rozliczających wody opadowe dostające się do urządzeń kanalizacyjnych przygotowana została nowa funkcjonalność umożliwiająca i ułatwiająca wspomniane rozliczenia. Mechanizmy te stosuje się  do rozmaitych obszarów ograniczonej retencji. Ograniczona retencja jest w sprzeczności z działaniami mającymi poprawić gospodarkę wodną i  dlatego coraz popularniejsze jest pobieranie opłat za takie obszary. Działanie takie pośrednio wymusza poprawę w obszarze retencji wody co może zapobiegać podtopieniom oraz suszy. 

TYTAN SQL WODA posiada takie możliwości po właściwym skonfigurowaniu tej nowej funkcjonalności. Wykorzystuje się to głównie do rozliczeń opadów z dużych połaci dachowych, placów, parkingów, pól manewrowych, wewnętrznych dróg serwisowych i tym podobnych terenów utwardzonych. 

Rozliczenia te są coraz częściej stosowane przez Zakłady Wodociągowe, firmy Komunalne i zarządców miejskiej kanalizacji deszczowej.  TYTAN SQL WODA umożliwia proste opisanie stanu posiadania ( klasyfikacja powierzchni opadowej ) u klientów odprowadzających wody opadowe oraz wyodrębnienie do kilku rodzajów obszarów ograniczonej retencji na potrzeby tak rozliczeń jak i późniejszych analiz i sprawozdań.

W najnowszej wersji TYTAN SQL WODA wprowadzono dodatkowo różne możliwości pomiaru podstawy naliczeń (jednostki miar stosowane w rozliczeniach) i wygodniejszą, elastyczną rozbudowę cennika czyli klasyfikacji obszarów ograniczonej retencji.

Kanalizacja deszczowa, rozliczenia opadów, ograniczona retencja z  powierzchni utwardzonych

TYTAN SQL a technologia, Windows10 oraz integracja 

Moduły  TYTAN SQL są opracowane w najnowszej technologii C# / PostgreSQL i są zgodne z najnowszymi systemami operacyjnymi - Windows 10 oraz MS Serwer 2016/ 2019  zarówno 32 jak i 64 bitowymi.

TYTAN SQL w trakcie trwania programu RFW zainicjowanego i prowadzonego przez firmę Microsoft, już na poczatku 2017 roku otrzymał status Microsoft RFW (Ready for Windows) i może używać logo Windows 10 Compatible. 

TYTAN SQL,  jego projekt wewnętrzny i zastosowana technologia  zapewnia możliwość podążania za rozwojem  współczesnego rynku IT oraz zmianami inicjowanymi przez użytkowników jak i ustawodawców. Oferowane rozwiązanie umożliwia  dodatkowo, w sposób naturalny, praktycznie nieograniczoną integrację z rozmaitymi produktami i platformami innych producentów czy instytucji, w tym sprawozdawczość do US, MF, GUS, ZUS i innych. Cechy projektu oraz wersji produkcyjnej naszego rozwiązania upoważniają do stwierdzenia, iż system zintegrowany TYTAN SQL to trwała inwestycja na przynajmniej 15 lat. 

Ready For Windows, Windows10

Targi WOD-KAN
- otwieramy drzwi do nowych technologii

Firma TYTAN Sp. z o.o. kilkanaście razy brała udział w targach wodociągowych WOD-KAN w Bydgoszczy. W ostatnich latach 2016 i 2017 byliśmy obecni w Bydgoszczy skupiając się nad prezentacją nowoczesnego systemu zintegrowanego TYTAN SQL dla obszaru bilingu w zakładach wodociągowych, komunalnych, ciepłownictwa i firm wywozowo - usługowych. W  kolejnym roku, 2018 nasza ekspozycja była zorientowana na nowe, dodatkowe moduły w systemie bilingowym oraz nowe rozwiązanie modułu finansowego SQL FK/RV,  modułu TARYFY (nowe zasady taryf  od 2018 roku)  oraz modułu dla działu gospodarki materiałowej SQL GOSMAT /MAGAZYN.

SQL FK/RV i SQL GOSMAT/MAGAZYN miały premierę wdrożeniową we wrześniu 2018r. Wersja produkcyjna obu modułów została wzbogacona o wiele cennych właściwości, których założenia  wynikały z rozmów i bezpośrednich  uwag od Państwa podczas prezentacji  tych rozwiązań  na stoisku targowym.

Podczas każdej bytności na targach prezentowalismy również bogatą ofertę sprzętu inkasenckiego poczynając od kompletnych zestawów a kończąc na wyposażeniu eksploatacyjnym i akcesoriach.

Podczas ubiegłorocznych targów WODKAN 2019 można było zapoznać się z naszą  rozbudowaną ofertą zintegrowanego systemu ERP TYTAN SQL. Główny nacisk położyliśmy na premierę modułu e-BOK  oraz modułu SQL PŁACE/ KADRY    -nowości 2019.    Z nieukrywanym  zainteresowaniem i entuzjazmem została przyjęta prezentacja e-BOK,  zdecydowanie rozszerzająca i ułatwiająca możliwości obsługi Państwa klientów jak i kontaktów klientów z Państwa zakładem.  Również SQL PŁACE/ KADRY spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem i obustronnymi deklaracjami na aktualizację starych rozwiązań opartych niejednokrotnie na bazach typu *.DBF. Pokazy na żywo naszych programów spotkały się z dużym zainteresowaniem i dobrym przyjęciem odwiedzających. Firma TYTAN przygotowała na targi specjalne oferty promocyjne na e-BOK oraz SQL PŁACE/ KADRY. Wiele ciekawych, inspirujacych i miłych rozmów przeprowadzili nasi pracownicy z bezpośrednimi użytkownikami oraz kadrą zarządzającą  firm, które obsługujemy. Oczywiście podobne rozmowyy miały miejsce z potencjalnymi, przyszłymi klientami.

Dziękujemy wszystkim, z którymi mieliśmy przyjemność spotkać się i rozmawiać na WOD-KAN 2019. Ciekawe, rzeczowe  rozmowy wzbogaciły nasze doświadczenie oraz pozwoliły podnieść poziom wzajemnych kontaktów o poziom wyżej.

Targi WOD-KAN 2020 z uwagi na stan epidemii COVID-19 zostały  niestety ale słusznie  odwołane. Zakładaliśmy na nich między innymi  prezentację kolejnej nowości - elektronicznego obiegu dokumentów, procesów i spraw -EOD oraz  nowej funkcjonalności w e-BOK, samodzielnego modułu AWARIE. Informacje o tych modułach znajdą Państwo w zakładce OFERTA i dalej WODA. Nasza obecność na targach 2020 pozostaje tylko w katalogu, do którego link tutaj   - KATALOG WOD-KAN 2020.

Targi Wod-Kan w Bydgoszczy